6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKAMIZ  ,

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

Şirketimiz; gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.  Bugüne kadar müşterilerimizden gelen veriler gizli tutulmuş ve yasal zorunluluklar dışında hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. İşbu doküman (“Politika”), Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin yasa gereği aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir. Ayrıca, www.fredigo.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.  6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar , konular ve şirketimizin kanundan doğan hak ve yükümlülükleri hakkında sizi KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla yasa gereği bilgilendirmek isteriz:

 

a- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 'ya göre;

Kişisel veri                 :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen              :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi    :Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 Veri sorumlusu      :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanun kapsamında şirketimiz FREDİGO TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş  (www.fredigo.com) veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

b- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

 

b.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Genel İlkeler

Kanun’un 4. maddesi uyarınca kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun bir şekilde işlenmelidir. Bu kapsamda veri sorumluları, yukarıda belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi dışında kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak kişisel verileri işlenmesi sırasında şu genel ilkelere uygun hareket etmekle yükümlü kılınmıştır:

1- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

2-Doğru ve gerektiğinde güncel olma

3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

5-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 

b.2. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaçlar:

Kanun uyarınca kişisel veriler, kural olarak veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Bununla birlikte Kanun, 5 ve 6. maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek birtakım durumları belirlemiştir. 5. madde uyarınca kişisel veriler,

• Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olmas,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

• Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde veri sahibinin önceden alınmış açık rızası bulunmasa dahi (gerekli aydınlatmanın yapılmış olması koşuluyla) işlenebilecektir.

Öte yandan, Kanun, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri “özel nitelikli” veya “hassas” kişisel veri olarak tanımlamış ve bunların işlenmesi için daha ağır şartlar öngörmüştür. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinden açık rıza alınmış bulunan haller dışında ancak aşağıdaki koşullarda işlenebilecektir:

• Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir.

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

 

b.3. Kişisel Verilerin Paylaşımına ilişkin Amaçlar:

Veri işlemeye uygun şekilde, kişisel verilerin üçüncü bir tarafla paylaşılması (aktarım) da ilgilli veri sahibinden bu doğrultuda açık rıza alınmış olmasına tabi kılınmıştır. Ancak Kanun’un 8. maddesine göre veri işlemeye izin verilen şartlarda veri aktarımı da gerçekleştirilebilmekte olup bu doğrultuda yukarıda belirtilen şartların varlığı halinde veri sahibinin rızası bulunmasa dahi kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri aktarımı yapılabilecektir. Kanun, kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımı ile ilgili olarak yurtdışına aktarımı özel koşullara bağlamıştır.

Buna göre, kişisel veriler;

• Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya

• Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

 o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda veri sorumlusunun ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda Kanun uygulanmayacaktır:

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

b.4.Kişisel verilerin şirketimiz tarafından işlenmesi :

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından ya da internet sitemiz aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe elde edilebilir, kaydedilebilir , depolanabilir, değiştirilebilir,  güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı kargo firmaları, bankalar , ödeme aracılığı ve tahsilatı yapan firmalar ile ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı , sigorta şirketleri  ile paylaşılabilir. Kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.Kişisel verileriniz, şirketimiz/ internet sitemiz/ çağrı merkezimiz  ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.


c- Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi:  

Şirketimiz, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmeden evvel Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme süreci Kanunda belirtilen ve yukarıda detaylandırılan şartları karşılamadığı takdirde ise, veri sahiplerinin açık rızaları temin edilmekte ve ilgili veri işleme süreci bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir. Kanun kapsamında açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmış olup bu doğrultuda Şirketimiz veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi gereği aydınlattıktan sonra veri sahiplerinin açık rızalarını almaktadır.

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda (b) bendinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kanun kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, kişisel verileriniz yalnızca işbu dökümanda , web-sitemizde ve/veya web-sitemizde yer alan mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen amaçlar için ve/veya geçerli kanun hükümlerine uygun olarak gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Şirketimiz, süresi sonunda ve/veya herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde silmekte veya yok etmektedir.


ç- Kişisel Veri Sahibi müşterilerimizin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları şu şekildedir:

Müşterilerimiz 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;

1-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6-Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

8-Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak siz müşterilerimiz, Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Çağlayan Mah. 2052 Sok. No:23/5 Muratpaşa / ANTALYA” adresine ıslak imzalı olarak veya bilgi@fredigo.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

e. Güncellemeler ve kişisel bilgilerin doğruluğu:

Kişisel veri sahipleri ve/veya kullanıcılar, web sitemiz ile paylaşacağı tüm bilgilerin doğru ve güncel olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin KVKK kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini, her ne surette olursa olsun yanlış bilgi verilmesinden dolayı meydana gelebilecek sorumlulukların tamamen kendisine ait olduğunu/olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri “Çağlayan Mah. 2052 Sok. No:23/5 Muratpaşa / ANTALYA” veya bilgi@fredigo.com  adresine gönderebilirsiniz. Şirketimiz, web-sitemizde ve yukarıda yazılı e-mail/başvuru adreslerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahip olup bu gerekli değişiklikleri onayınız olmaksızın yapabilir.Kişisel Veri sahipleri ve/veya kullanıcılar, web sitemize girmeden önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Şirketimiz’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

f- Kişisel Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek  şekilde kanuna uygun denetimleri yaparak, işlenen kişisel verilere uygun asgari makul teknik,donanımsal ve yazılımsal önlemleri almaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; yukarıda yer alan işbu bilgilendirme metinini yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin ( c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, web-sitesi, disk, cd, dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz , çağrı merkeziniz, internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; şirketiniz tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde tamamen veya kısmen elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına ,işlenmesine,  işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan kargo şirketleri, bankalar, 3. kişi hizmet sağlayıcı ve Şirketiniz ile paylaşılmasına, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve  aydınlatılmış olarak, açık rızam ile onaylıyorum.

 

Değerli müşterimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için, işbu yukarıda yer alan bilgilendirme metninin tamamını okumanızı ve okuyup anladıktan sonra, kişisel verilerinizin yukarıda belirttiğimiz kapsamda işlenmesine, muhafaza edilmesine ve aktarılmasına açık rızanız bulunması halinde bunu, yukarıdaki ''onaylıyorum'' kutucuğuna tıklayarak onaylamanızı rica ederiz.